اتاق نوزاد

ھنگام برنامه ریزی برای اتاق نوزاد به سيستم گرمایی و نورپردازی اتاق نيز توجه داشته باشيد. دمای اتاق نوزاد باید ھمواره بين ١٩ تا ٢٢ درجه سانتيگراد باشد. از این رو با توجه به امکانات منزل باید راھی ایمن برای تامين این دما در اتاق نوزاد در نظر گرفته شود. نور مستقيم و درخشان برای نوزادان مناسب نيست. به ھمين دليل برای تلطيف نور خورشيد در روز از پرده ھای نازکی که نور را از خود عبور داده اما از تندی آن می کاھند برای پنجره ھای اتاق نوزاد استفاده کنيد و در شب برای تامين نور اتاق از چراغ ھایی که نور را به سقف می تابانند برای ایجاد نور غيرمستقيم و کافی بھره بگيرید. نور اتاق نوزاد در طول شب نيز از اھميت ویژه ای برخوردار است چرا که نوزادان اغلب در طول شب نياز به تغذیه دارند و اتاق نوزاد باید در شب از ميزانی از نور بھره مند باشد تا ضمن آنکه مادر را به انجام امور معمولی چون تغذیه کودک یا تعویض پوشک او قادر می سازد موجب بيداری کامل و ھوشيار شدن نوزاد نيز نشود. استفاده از کليدھای تایمردار که مقدار نور را تنظيم می کنند یکی از بھترین راه ھای پاسخگویی بر این نياز است. در غير این صورت می توان از چراغ خواب ھای کوچک نيز برای تامين این مقدار نور سود برد. برای پنجره ھای اتاق نوزاد بھتر است علاوه بر پرده اتاق نوزاد یک آستری ضخيم نيز در نظر بگيرید تا در مواقع لزوم بتوانيد اتاق را در طول روز نيز تاریک کنيد.

اگرچه اولين انتخابی که برای پوشش کف اتاق نوزاد به نظر می رسد یک پوشش نرم و راحت است اما باید این امر را نيز در نظر داشته باشيم که ظرف چند ماه، نوزاد ما تبدیل به کودک نوپایی می شود که انواع مایعات و نوشيدنی ھا و مواد غذایی گوناگون را به دست گرفته و بر روی زمين اتاق خواھد ریخت. بنابراین پوشش کف اتاق را از نوعی در نظر بگيرید که ضمن نرمی و لطافت به راحتی تميز شود. نوزاد علاوه بر تختخواب اصلی، اغلب به یک تختخواب چرخدار متحرک و کوچک یا یک گھواره نيز نياز دارد که در ماه ھای اوليه تولد، در کنار تخت مادر قرار گرفته و این امکان را به مادر بدھد تا برای رسيدگی و مراقبت از نوزاد در طول شب مجبور به طی مسافت ميان اتاق ھا نباشد. پس از چند ماه اول، زمانی که دفعات بيدار شدن نوزاد در شب کاھش می یابد و مادر نيز توان از دست رفته را باز می یابد می توان نوزاد را به اتاق مخصوص و تختخواب اصلی اش انتقال داد. چنانچه اتاق کودک جای کافی داشته باشد یک مبل یا صندلی راحت برای مادر در اتاق نوزاد در نظر بگيرید تا مادر جای راحتی برای نشستن ھنگام شيردھی و مراقبت از نوزاد داشته باشد. ضمن طراحی وبرنامه ریزی برای دکوراسيون اتاق کودکان علاوه بر اموری که ذکر شدتوجه به ایمنی نيز نباید فراموش شود.ھمواره باید به وسایلی که در دسترس نوزاد یا کودک قرار دارند از قبيل آنچه از درون تخت برای کودک قابل دسترسی است دقت و توجه داشت. ھمچنين سطح اتاق نباید از مواد ليز و لغزنده باشد و پریزھای برق که در ارتفاع کم نصب شده اند بایدبا استفاده از وسایل مخصوص موقتاْ پوشيده شوند.

منبع

مشاهده سرویس خواب نوزاد

مشاهده اینستاگرام سناچوب

دیدگاهتان را بنویسید

در صورت درخواست مشاوره جهت خرید محصولات با شماره تلفن : 56871701-021 داخلی 225 تماس حاصل نمائید