اتاق پسربچه

اتاق پسربچه ھا تفاوت كمی با اتاق خواب دختربچه ھا دارد، شيوه دكوربندی آنھا تا حدودی متفاوت است و این تفاوت به تفاوت ھای نسبی شخصيتی دختر و پسربچه ھا بازمی گردد.

سعی كنيد اتاق خواب پسربچه ھا از فضای مناسبی برای جست وخيز و جنب وجوش خاص پسرانه شان برخوردار باشد. پسربچه ھا ذاتاً به جست و خيز علاقه دارند. آنھا به كشتی گرفتن با ھمنوعان و ھمسن وسان خود نيز علاقه زیاد دارند، پس خوب است كه در صورت امكان سطح پوششی مناسبی برای این نوع علاقه مندی آنھا در اتاق خوابشان فراھم كنيد. در نظر گرفتن كتابخانه ای كوچك با چندین جلد كتاب آموزشی، دانستنی و داستان این امكان خوب را فراھم می كند تا ناخواسته علاقه آنھا به كتاب و كتابخوانی را افزایش دھيد.

سعی كنيد در ھر روز حداقل دقایقی را با آنھا برای خواندن كتاب، بازی كردن و صحبت كردن به زبان بچگانه شان صرف كنيد، چه خوب است كه حتماً سری به اتاق خوابشان بزنيد و با قرار گرفتن در دنيای كوچكشان، خود را بيش از ھر زمان دیگری به آنھا نزدیك كنيد، این وضعيتی است كه در خصوص دختربچه ھا ھم صدق می كند. پسربچه ھا ذاتاً به اسباب بازی ھایی ھمچون آدم آھنی، تفنگ و وسایل توپی علاقه زیاد دارند. پس با تھيه لوازمی از این دست و با تشریح قسمت ھای مختلف آنھا علاوه بر سرگرم كردن پسربچه ھا، اطلاعات اوليه ذھنی شان را نيز درخصوص این گونه وسایل كه مدل كوچكی از طرح ھای بزرگ و اصلی ھستند، افزایش دھيد. در دكوربندی اتاق پسربچه ھا از ھمفكری با آنھا دریغ نكنيد. با چنين كاری آنھا را برای نظردھی در شرایط مھم تر زندگی آماده خواھيد كرد و قوای ابتكارورزی را در آنھا بيشتر و بيشتر خواھيد نمود.

برای دكوربندی اتاق پسربچه ھا ھمچون دختربچه ھا زمان كافی توأم با شادمانی صرف كنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

در صورت درخواست مشاوره جهت خرید محصولات با شماره تلفن : 56871701-021 داخلی 225 تماس حاصل نمائید