اتاق کودک

در خانه ای که نوزادی در آن باشد پرداختن به تزیين اتاق نوزاد از اھميت زیادی برخوردار است. پدر و مادرھایی که در شرف بچه دار شدن ھستند بيشتر وقت خود را صرف تزیين اتاق نوزاد خود می کنند. آراستن و دکور بندی اتاق کودک،بيش از اینکه ھزینه در بر داشته باشد،به حوصله و خلاقيت نياز دارد. روانشناسان معتقدند که اتاق کودک باید تا حد امکان ساده ولی کارآمد باشد. اگر قرار است اتاق کودک یا نوزاد خود را بيارایيد توجه داشته باشيد که ھمه موارد در زمينه سلامت جسمی و روحی فرزند خود را در نظر بگيرید.

– اتاق نوزاد خود را طوری طراحی کنيد که قابليت به روز شدن متناسب با رشد سنی فرزندتان را داشته باشد.

– به کار بردن کاغذ دیواری در اتاق کودک یکی از روش ھایی است که به وسيله آن می توان به اتاق حالت بچگانه داد. به طور معمول اتاق دخترھا را با کاغذ دیواری عروسکی و رنگ صورتی تزیين می کنند و اتاق پسرھا را با کاغذ دیواری راه راه و اغلب به رنگ آبی. اما این یک اصل نيست و شما می توانيد با توجه به وسایلی که در اتاق قرار دارد از رنگ ھای دیگری نيز استفاده کنيد.

– وجود یک مبل راحت و نرم در اتاق کودک از اھميت زیادی برخوردار است،چون نوزاد در روزھا و ماھھای اول تولد به مراقبت زیادی نياز دارد و پدر و مادر وقت زیادی را در اتاق نوزاد می گذرانند پس یک مبل می تواند کارایی زیادی در آنجا داشته باشد.

– بھتر است قفسه و کمدھایی در اطراف تخت نوزاد قرار گيرد تا وسایل مورد نياز را در آنھا گذاشته تا ھمه وسایل نزدیک دستتان باشد.

– سبد یا سطل کوچکی در گوشه اتاق برای لباس ھای کثيف نوزاد می تواند نقش مھمی را در اتاق کودک ایفا کند.

– کودکان بيش از بزرگترھا به تنوع علاقه دارند،برای ایجاد این تنوع زم نيست کارھای پرھزینه انجام دھيم برعکس می توان با کمترین ھزینه نتایج فوق العاده ای به دست آورد،به طور مثال می توان رنگ و پوشش تخت و وسایل اتاق را تعویض کنيم. – باید توجه داشت که از تخت خواب یا مبلمانی که زوایا و گوشه ھای تيز و برنده دارند استفاده نگردد.

– رنگ ھایی که در اتاق کودک استفاده می شود نباید سرد و کسالت آور باشد و بھتر است از رنگ ھای شاد مثل قرمز،نارنجی،… استفاده شود.

– خوب است در اتاق کودک ھميشه فضایی خالی برای جست و خيز کودک مھيا باشد.

منبع

مشاهده فروشگاه سرویس خواب کودک

مشاهده اینستاگرام سناچوب

دیدگاهتان را بنویسید

در صورت درخواست مشاوره جهت خرید محصولات با شماره تلفن : 56871701-021 داخلی 225 تماس حاصل نمائید