تحقق پیش بینی مدیرعامل سناچوب در نمایشگاه مبلمان ۹۷

نمایشگاه مبلمان

تحقق پیش بینی مدیرعامل سناچوب در نمایشگاه مبلمان ۹۷

اگر کسانی چه در این صنعت چه در صنعت دیگر تند روی کرده اند مجبور هستند برگردند و آرامش به بازار حتما حاکم خواهد شد.

مشاهده خلاصه مصاحبه در اینستاگرام :

مشاهده ویدئو

مشاهده مصاحبه کامل در آپارت

دیدگاهتان را بنویسید