تکمیل درخواست استخدام هیچ تعهدی برای این شرکت جهت استخدام ایجاد نمی کند.