نکات کلیدی دکوراسیون اتاق کودکان

نکات کلیدی دکوراسیون اتاق کودکان

نکات کلیدی دکوراسیون اتاق کودکان : آرامش، یک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنيای بيرونی حرف به ميان می آید، دکوراتورھا می گویند آرامش آدم ھا از اتاق خوابشان شروع می شود. می پرسيد چرا؟ روشن است، چون اتاق خواب ھر شخص یعنی فضای خصوصی زندگی اش، که اگر متناسب با نيازھای روحی و جسمی او آراسته شده باشد، فعاليت ھای روزمره را برایش آسان می کند و باعث می شود آدم با آرامش بيشتری در فعاليت ھای روزانه اش حضور پيدا کند. اما قبل از اقدام به دکوراسيون اتاق خواب، اقلا باید به این ٣ سؤال پاسخ داد

-قرار است اتاق خواب را برای چه کسی (و با چه سنی) دکور کنيد؟

-درباره روحيات و خلقيات صاحب اتاق چه می دانيد؟

ـ چه سبکی را با سليقه او مناسب و ھماھنگ می دانيد؟

قطعاً اتاق خوابی که قرار است برای یک نوزاد دکور شود، حال و ھوایش بسيار متفاوت است با اتاق خوابی که مثلا ً قرار است برای پسر ١۶ ساله ای که عاشق سينما و فوتبال است، دکور شود. با در نظر گرفتن چند نکته ساده می توانيد طراحی موفق و ایده آلی برای اتاق خواب کودکان داشته باشيد.

فراموش نکنيد که اتاق خواب برای کودکان، نه تنھا جایی برای خوابيدن، بلکه یک قلمروی استثنایی است که انجام ھر فعاليتی در آن برای بچه ھا امکان پذیر است. این ١٣ نکته را به خاطر بسپارید. برای انتخاب رنگ اتاق خواب کودک، ترجيحاً بروید سراغ رنگ ھای بدون سرب. با استفاده از رنگ ھای شاد در رنگ آميزی اتاق کودک و با استفاده از تکنيک ھای نقاشی روی دیوار، می توانيد اتاق او را به یک سرزمين افسانه ای تبدیل کنيد.

برای مثال، می توانيد از شخصيت ھای کارتونی مورد علاقه اش یا موضوعات برگرفته از کتاب ھای داستانی اش روی دیوارھا نقاشی کنيد یا روی سقف اتاق خواب کودک، آسمانی پر از ابرھای پنبه ای یا کھکشانی پر از ستاره بکشيد. با این کار، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده، زمينه را برای پرورش خلاقيت او نيز آماده کرده اید.

از نکات کلیدی دکوراسیون اتاق کودکان اختصاص دادن بخشی از اتاق به سرگرمی ھا و فعاليت ھای روزانه کودک، باعث شکوفایی استعدادش می شود. مثلا ًمی توانيد روی یکی از دیوارھا تابلویی از جنس چوب پنبه نصب کنيد تا فرزندتان بتواند نقاشی ھا و پوسترھای مورد علاقه اش را با پونز به آن بزند تا بتواند ھر روز روی دیوار اتاقش مجموعه ای از چيزھای مورد علاقه ا ش را ببيند. بچه ھا ذاتاً به گردآوری اشيا و جمع کردن عکس ھای مورد نظرشان علاقه مندند. با نصب این تابلو، آن ھا جایی برای این کار پيدا می کنند و ضمناً از ریخت و پاش ھای اضافی ھم جلوگيری می شود. خوب است کودک را به جمع آوری و نمایش عکس ھای خانوادگی تشویق کنيد. بچه ھا می توانند با ھمان تابلوی چوب پنبه ای و پونزھا (که در بالا توضيح داده شد)، نمایشگاه عکسی را مطابق با سليقه خودشان و در اتاق خود شان ترتيب بدھند. تقویت این حس باعث می شود بعدھا در دوران بلوغ و نوجوانی، بچه ھا به والدین، اقوام و دوستانشان اھميت بيشتری بدھند و خلاصه این که مھربان تر بار بيایند.

قفسه ای بدون در و با اندازه ای قابل تنظيم در اختيار کودک بگذارید تا چيزھایی مثل اسباب بازی، ماکت ماشين و ھواپيما، کتاب و دفتر، وسایل ورزشی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم نقاشی و چيزھایی از این قبيل را در آن نگھداری کند. چنين قفسه ای می تواند یک مکان دردسترس و مناسب در دکوراسيون اتاق کودک محسوب شود. این قفسه ھا البته باید روی دیوار ثابت شده باشند تا اگر احياناً کودک از آن بالا رفت، قفسه ھا روی خودش برنگردند. ضمناً از نصب قفسه ھایی که در ھای شيشه ای دارند، نيز باید پرھيز کنيد. برای این که اتاق کودکان در آینده ھم مورد استفاده قرار بگيرد، بھتر است یک مبلمان ساده و کاربردی را در نظر بگيرید و اگر در مبلمان، چوب به کار رفته است، دقت کنيد که حتماً یه تثبيت کننده سيلر نيز به آن زده شده باشد.

یکی از قوانين مھم در نکات کلیدی دکوراسیون اتاق کودکان ، سھولت در امر نگھداری، نظافت و مراقبت از اجزای آن است. ھنگام انتخاب لوازم، حتماً این نکته را در نظر داشته باشيد که باید اجزای این اتاق به راحتی قابل شستشو و ضد لک باشند.

در انتخاب کف پوش مناسب برای اتاق کودک دقت کنيد. موکت ھای بادوام و قاليچه ھای قابل شستشو و انعطاف پذیر (به شرطی که فکری برای نلغزیدنش کرده باشيد) از جمله کف پوش ھای مناسب برای اتاق کودکان به حساب می آیند. بھتر است ھنگام خرید این نوع کف پوش ھا، رنگ ھای روشن و طرح ھای ساده را انتخاب کنيد، چرا که معمولا کودکان، با توجه به رشد سریعشان، از طرح ھا و رنگ ھای تند و گرم، زودتر خسته می شوند.

ھنگام انتخاب تختخواب برای کودکان، شرایط سنی آن ھا را حتماً در نظر بگيرید. اگر می خواھيد برای نوزادتان تختخواب تھيه کنيد، بھتر است نوعی را انتخاب کنيد که فاصله بين نرده ھای محافظش حداکثر ۶ سانتی متر باشد تا ایمنی نوزاد به خطر نيفتد. این نرده ھای محافظ باید به اندازه ای با بيایند که نوزاد نتواند به راحتی از تخت خارج شود.

از گذاشتن وسایل نوک تيز و ميله مانند در اتاق خواب کودکان اجتناب کنيد، چراکه ممکن است بچه ھا موقع بازی کردن، با یکی از این وسایل برخورد کنند و مشکلی برایشان ایجاد شود. نور اتاق کودک باید ملایم و غير مستقيم باشد. برای این کار، می توانيد از انواع نورھای بازتابی یا پخش شونده استفاده کنيد تا چشم کودک آزرده نشود. یادتان باشد در مکانی که اختصاص به فعاليت ھای کودک دارد، نوری جداگانه تعبيه کنيد و حتماً از نورھای تزئينی ھم در دکور اتاق کودکان بھره ببرید.

می توانيد انواع چراغ ھای تزئينی ریز را نيز در جایی از اتاق قرار بدھيد تا فضای خاصی را برای سرگرمی و تفریح کودکان ایجاد کرده باشيد. برای پوشش پنجره ای اتاق کودکان، توصيه می شود از کرکره ھا یا شاترھا استفاده کنيد؛ که ھم تنظيم نور و جریان ھوا به وسيله آن ھا به سھولت امکان پذیر است، ھم چين دار و دست و پاگير نيستند.

در انتخاب پوشش دیوارھا حتماً ایده و سليقه کودک را در نظر داشته باشيد، چراکه بچه ھا بيشتر فعاليت ھایشان را در اتاق خوابشان انجام می دھند. یادتان باشد که برای رنگ آميزی دیوارھا ھم از رنگی استفاده کنيد که مورد علا قه کودک است. با این کار، ھم به شکل گيری شخصيت فرزندتان کمک کرده اید، ھم زمينه را برای آرامش بيشتر او فراھم آورده اید.


منبع: پیک تندرستی

# نکات کلیدی دکوراسیون اتاق کودکان

مشاهده فروشگاه سرویس خواب کودکان

مشاهده اینستاگرام سناچوب

دیدگاهتان را بنویسید

در صورت درخواست مشاوره جهت خرید محصولات با شماره تلفن : 56871701-021 داخلی 225 تماس حاصل نمائید