۷ ترفند برای چيدمان اتاق کودک

۷ ترفند برای چيدمان اتاق کودک

۷ ترفند برای چيدمان اتاق کودک : اتاق کودک تمام دنيای بچه ھا محسوب می شود. تا زمانی که بچه خيلی کوچک است، این فضا مکانی برای خواب و بازی اوست؛ اما کمی که بزرگتر می شود تبدیل به فضایی می شود که شخصيت کودک شکوفا شده و استقلال به دست می آورد. آماده کردن اتاقی شاد و زیبا برای کودک، قوانينی را می طلبد که قبل از خرید وسائل جور واجور باید مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال وسائل اتاق کودک باید راحت، سبک، ایمن و در عين حال به راحتی قابل نظافت باشد. اما چيدن اسباب و پر کردن فضای اتاق، ھمه موضوع نيست. بچه ھا دوست دارند در اتاقشان بازی کنند، نقاشی بکشند و دوستانشان را به آنجا دعوت کنند نکته مھم و ایده آل دراین اتاق خالی گذاشتن بخشی از اتاق به عنوان دنيای بازی کودک است. ھمچنين باید بخشی از اتاق را به این اختصاص داد که کودک در آنجا احساس راحتی کند، خلاقيتش پرورش یابد، جھان پيرامونش را بشناسد و تمام انرژیش را بروز دھد.

۱- اتاق کودک تمام دنيای بچه ھا محسوب می شود. تا زمانی که بچه خيلی کوچک است، این فضا مکانی برای خواب و بازی اوست؛ اما کمی که بزرگتر می شود تبدیل به فضایی می شود که شخصيت کودک شکوفا شده و استقلال به دست می آورد. آماده کردن اتاقی شاد و زیبا برای کودک، قوانينی را می طلبد که قبل از خرید وسائل جور واجور باید مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال وسائل اتاق کودک باید راحت، سبک، ایمن و در عين حال به راحتی قابل نظافت باشد. اما چيدن اسباب و پر کردن فضای اتاق، ھمه موضوع نيست. بچه ھا دوست دارند در اتاقشان بازی کنند، نقاشی بکشند و دوستانشان را به آنجا دعوت کنند نکته مھم و ایده آل دراین اتاق خالی گذاشتن بخشی از اتاق به عنوان دنيای بازی کودک است. ھمچنين باید بخشی از اتاق را به این اختصاص داد که کودک در آنجا احساس راحتی کند، خلاقيتش پرورش یابد، جھان پيرامونش را بشناسد و تمام انرژیش را بروز دھد.

۲- خلق دنيایی قابل تغيير اتاق کودک که فضایی مختص به اوست باید با توجه به رشد کودک و بزرگ شدن او تغيير کند راه حل ساده برای اینکه مجبور نباشيد ھر دو سال یک بار وسایل اتاق را عوض کنيد، پيش بينی خرید وسایلی است که قابل تغيير باشند. این نوع از لوازم با توجه به رشد کودک قابل تغيير ھستند. ميزھای تاشو، کاناپه ھایی که به عنوان تخت نيز استفاده می شوند و ميزھایی که به شکل کمد تغيير می یابند از این جمله اند. ھمچنين در این موارد طراحان دکوراسيون می توانند به شما کمک کنند. ایده عالی در مورد اتاق ھای کوچک، استفاده از تخت ھای دو طبقه است. مزیت این تخت ھا این است که کودک در طبقه بالا می خوابد و طبقه پایين جایی برای بازی و خلاقيت اوست. به خاطر اطمينان بيشتر بھتر است از ۶ سالگی به بعد این طرح را اجرا کرد. از این سن کودک می تواند به راحتی از پله ھا بالا و پایين برود، بی آنکه خطری برایش پيش بياید. ارتفاع مناسب این تخت باید حدود ۶٠ سانتی متر باشد.

۳-اتاق، فضای رشد و محيط بازی در دنيای کوچولو ھا، بازی بخش مھمی از زندگی آنھا را به خود اختصاص داده است. نقاشی کشيدن، سرگرم شدن با اسباب بازی ھا، ساخت کاردستی، خلاقيت و نوآوری و… ھمه در بستر اتاق کودک است که شکل می گيرد. تا حد ممکن بخشی از اتاق را برای این فعاليت ھا و تفریحات کودک خالی بگذارید. ھمچنين این دنيای کوچک علاوه بر اینکه باید دریچه ای به سوی خلاقيت و رشد کودک باشد، از ھمه لحاظ می بایست ایمن باشد. چسباندن یک کاغذ بزرگ به دیوار یا یک ميز نقاشی شاید در چيدمان اتاق کودک کمی عجيب به نظر برسد اما یک موضوع لازم است، چرا که اتاق علاوه بر اینکه جایی برای استراحت است فضای رشد و پرورش توانایی ھای فيزیکی و ذھنی کودک نيز به حساب می آید. ھمچنين نگاه عميق تر به این مسئله نشان می دھد که بازی راھی است تا فرشته ھای کوچولو با اجتماع ارتباط برقرار کنند. کودک حين بازی مشارکت، ھمکاری، سازش با دیگران و حل مشکلات را می آموزد.

7 ترفند برای چيدمان اتاق کودک
۷ ترفند برای چيدمان اتاق کودک
مشاهده قیمت و مشخصات سرویس خواب شینا

۴-قلمرو کودک! اتاق تنھا قسمت خانه است که کودک احساس می کند متعلق به خودش است. این فضا ھمه دنيای کوچک او را برایش عينيت می بخشد: شخصيت، سليقه ھا و علایق. او باید در برابر این مسائل احساس راحتی و آزادی کند. اما در بيشتر موارد ھر کودک به تنھایی نمی تواند اتاقی برای خود داشته باشد. در این صورت وظيفه پدر و مادر سخت تر می شود؛ زیرا باید با ظرافت دو یا سه قسمت را برای ھر بچه در اتاق آماده کنند. در نتيجه ھر کدام از آنھا قلمرو خود دارند با این تفاوت که در کنار ھم ھستند. این جداسازی را می توان با روش ھای مختلفی انجام داد که رایج ترین آنھا پرده، دیوار متحرک و کرکره است. ھمچنين می توان رنگ دیوارھا و فرش ھای ھر قسمت را تغيير داد تا این مرزبندی واضح تر باشد. اگر قصد دارید برای خواھر و برادر اتاق را آماده کنيد، بھتر است از رنگ ھای متفاوت مثل صورتی و سبز برای ھر بخش استفاده کنيد.

۵-توجه خاص به امنيت اتاق نکته ای که نباید به ھيچ وجه بی توجه از کنار آن رد شد، امنيت اتاق کودک است. موقعيت و چيدمان وسایل در درجه اول اھميت قرار دارد. قفسه ھا را در قسمت بالاتر دیوار نصب کنيد، اما اگر کودک مثلا در سن مدرسه است و باید از قفسه ھا وسيله ای را بردارد باید طوری باشد که او راحت باشد. ھمچنين از نزدیک گذاشتن ميز یا صندلی نزدیک پنجره ھا و کمدھا خودداری کنيد تا خطری کودک را تھدید نکند. برای اینکه خيالتان راحت باشد، ثابت بودن وسایل را کنترل کنيد. در زمينه دکوراسيون اتاق نيز این نکته را مدنظر داشته باشيد که بھتر است رنگ دیوارھا از انواع غير سمی مثل آکروليک انتخاب شود، پریزھای برق و پنجره ھا از نظر ایمنی تایيد شده باشد و مصالح ساختمانی سالم و طبيعی باشد. ملحفه و پرده ھا نيز باید از اجناس طبيعی مانند کتان باشد، چرا که شستشوی این پارچه ھا راحت است.

۶-مرتب کردن در اتاق کودک معمولا ھميشه کمی ریخت و پاش دیده می شود. برای اینکه علاقه به مرتب کردن وسایل در کودک ایجاد شود، باید در کنار بازی و سرگرمی ھا این موضوع را نيز به او آموزش داد. نخستين نکته در این باره خلاقيت است. به عنوان مثال می توانيد در یک گوشه اتاق یک چادر یا سبد بزرگ بگذارید تا وقتی کودک خواست وسایلش را سریع جمع کند، ھمه را در آن بریزد و این بازار شام جمع شود. ھمچنين یک جالباسی متناسب با قد کودک برایش تھيه کنيد تا لباس ھایش را مرتب کند و این مسئوليت را نيز بياموزد. ھر کدام از وسایل کودک باید جای مشخص داشته باشند تا او به راحتی بتواند ھر کدام را پيدا کند. مثلا یک جعبه برای اسباب بازی ھای کوچک، سبد برای عروسک ھا، قفسه برای کتاب ھا و… روی ھر قسمت نيز عکس وسيله مربوط را بچسبانيد یا اسم آن را بنویسيد تا کوچولوی شما راحت جای ھروسيله را بشناسد. در این صورت کودک استقلال نيز کسب می کند.

۷-رنگ طلاست! رنگ دوست ھميشگی بچه ھاست! رنگھا در درجه اول در بينایی کودک نقش دارند و به علاوه در آرامش، استراحت و تمرکز او نيز مؤثر ھستند. برای نوزادان تا سن ٣ سال، رنگ ھای ملایم مثل صورتی، ليمویی، آبی آسمانی، سبز روشن و… توصيه می شود. از ٣یا ۴سالگی کودک رنگ ھا را تشخيص می دھد و می توان متناسب با نظر او رنگ را انتخاب کرد.از جمله ۷ ترفند برای چيدمان اتاق کودک ، ھمچنين می توانيد بخشی از دیوار اتاق را با رنگ ھای تند مانند قرمز رنگ آميزی کنيد و به کمک کودک تصاویری مانند حيوانات، شخصيت ھای کارتونی، لوازم ورزشی و… را روی آن بکشيد. فراموش نکنيد که نور ھر قسمت اتاق کودک برای خواب، مطالعه، بازی و… باید متناسب با شرایط باشد.

یک نکته ظریف دیگر: از شش سالگی کودک را در چيدمان و انتخاب رنگ ھا مشارکت دھيد.

پایان متن


منبع: روزنامه سلامت

مشاهده فروشگاه سرویس خواب کودک

مشاهده اینستاگرام سناچوب

دیدگاهتان را بنویسید